menu
 
 

 

 

 
   หัวข้อข่าว :   ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2557
วันที่ประกาศข่าว 11 พฤษภาคม 2561
 

 
รายละเอียดข่าว : http://www.klonopinrx247.com/เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ผศ.ดร. ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โดยการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้ร่วมประชุมผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พร้อมรายงานความคืบหน้าการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน WIL ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 
     
 

 

 
 
banner