menu
 
 

 

 

 
   หัวข้อข่าว :   ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2558
วันที่ประกาศข่าว 11 พฤษภาคม 2561
 

 
รายละเอียดข่าว : ตามที่ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องชมเชยองค์กรหรือหน่วยงานและบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานสหกิจศึกษา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง นั้น เครือข่ายฯจึงขอเรียนเชิญสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างพิจารณาเสนอและจัดส่งผลงานสหกิจศึกษาประเภทต่าง ๆ มาร่วมการประกวด โดยจัดส่งมายังงานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อรวบรวมพิจารณาตัดสินผลงานดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ในงาน Cooperative Education Fair 58 เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป   ดูรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมคลิ๊กลิงค์ด้านล่าง

 
     
 

 

 
 
banner