menu
banner
news
 

ใครได้ประโยชน์จากสหกิจศึกษา ประมวลได้จากผลการจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทย ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  
1. นักศึกษา
           ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก
           มีผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลังสหกิจศึกษาดีขึ้น
           เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น
          เกิดทักษะการสื่อสารรายงานข้อมูล
          มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา
           เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง
          ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา
           เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมในการทำงานสูง

2. สถาบันอุดมศึกษา
      เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
      ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
       สหกิจศึกษาช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน

3. สถานประกอบการ
       มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี
      พนักงานประจำมีเวลาที่จะทำงานสำคัญได้มากขึ้น
       ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
       มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา
       เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา
   สามารถใช้ประโยชน์จากการดำเนินการสหกิจฯเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปได้

 
images__09
 
แนะนำสหกิจศึกษา
 
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 
ความสำคัญและประโยชน์
 
ผู้รับประโยชน์จากสหกิจศึกษา
 
ผลสัมฤทธิ์จากสหกิจศึกษา
 
การดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
ตัวอย่างผลงานนิสิต
menulink


 
banner