menu
banner
news
 

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

         1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) และเสริมทักษะ และประสบการณ์ ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน (Employability)
         2) เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่า เหนือกว่าการฝึกงาน
    3) เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
        4) ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
    5) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษา และคณาจารย์นิเทศอันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

 
images__09
 
แนะนำสหกิจศึกษา
 
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 
ความสำคัญและประโยชน์
 
ผู้รับประโยชน์จากสหกิจศึกษา
 
ผลสัมฤทธิ์จากสหกิจศึกษา
 
การดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
ตัวอย่างผลงานนิสิต
menulink


 
banner