menu
banner
news
 

หลักการและเหตุผล

 ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันของตลาดแรงงานค่อนข้างสูง ลักษณะของบัณฑิต ที่ตลาดแรงงานต้องการมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ ทักษะที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้มีในตัวบัณฑิตได้แก่ ความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ การวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ความรู้ความสามารถในการรับรู้ การตัดสินใจและแก้ปัญหา มนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม การสื่อสาร การนำเสนอ และการเป็นผู้นำ เป็นต้น ทักษะเหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาได้เมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การเรียนการสอน เฉพาะแต่ในห้องเรียนหรือในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ นักศึกษาจำเป็นต้องมีทักษะของงาน อาชีพและทักษะด้านพัฒนาตนเอง ถือเป็นความจำเป็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาในฐานะผู้ผลิต องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ในฐานะผู้ใช้ซึ่งสหกิจศึกษาแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจากระบบการศึกษา แบบบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน จากแนวนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างจึง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมและประสานการดำเนินการสหกิจศึกษาให้กับสถาบัน นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิตของเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่างเช่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาด้วยกิจกรรมการสัมมนาและการทำ
สื่อประชาสัมพันธ์ การเยี่ยมเยือนเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษา การนำร่องดำเนินงาน สหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิก การจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษาเพื่อรองรับการจัดสหกิจศึกษาต่อไป

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

 “ร่วมส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เพื่อสร้างโอกาส และความสำเร็จในการประกอบอาชีพของบัณฑิต”

พันธกิจ (mission)

ด้านหลักสูตร

 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผลักดันให้ ระบบสหกิจศึกษาเป็นทางเลือกหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้ใช้บัณฑิตกับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างส่งเสริมให้แต่ละ สถาบันอุดมศึกษา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาโดยตรง หรือขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการประสานงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 1. เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและประสานการดำเนินการสหกิจศึกษาและประสานการดำเนินการสหกิจศึกษาให้กับ สถาบัน นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิตของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
         2. เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันสหกิจศึกษาและหรือประจำภาคการศึกษา ของเครือข่าย เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
         3. เพื่อจัดทำและเสนอรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างต่อคณะอนุกรรมการ ส่งเสริม การพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

 
images__09
 
แนะนำสหกิจศึกษา
 
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 
ความสำคัญและประโยชน์
 
ผู้รับประโยชน์จากสหกิจศึกษา
 
ผลสัมฤทธิ์จากสหกิจศึกษา
 
การดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
ตัวอย่างผลงานนิสิต
menulink


 
banner