menu
banner
news
 

ความสำคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา

         สหกิจศึกษาทวีความสำคัญมากขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวการจัดการศึกษา ระดับปริญญากว้างขวางขึ้นในเกือบจะทุกสาขาวิชา โดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การเสริมคุณภาพบัณฑิต ผ่านประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและ เข้าสู่ระบบการทำงานทันทีที่จบการศึกษา ทำให้บัณฑิตสหกิจศึกษา “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน”

 
images__09
 
แนะนำสหกิจศึกษา
 
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 
ความสำคัญและประโยชน์
 
ผู้รับประโยชน์จากสหกิจศึกษา
 
ผลสัมฤทธิ์จากสหกิจศึกษา
 
การดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
ตัวอย่างผลงานนิสิต
menulink


 
banner