menu
banner
Untitled-1
 
 
สาขาวิชา : จุลชีววิทยา
 
 
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
 
 
ชื่อผลงาน/รายงาน : “การปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนักวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา”
 
     
สาขาวิชา : ภาษาศาสตร์
 
 
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ
 
 
ชื่อผลงาน/รายงาน : “การทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ”
 
     
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
 
 
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพนักงานควบคุมคุณภาพ
 
 
ชื่อผลงาน/รายงาน : “การปฏิบัติงานในตำแหน่ง QA” Project : Lid (ศึกษาการสูญเสียต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์นมผง บรรจุกระป๋องเนื่องจากการทิ้งส่วนหัวและท้ายของก้นกระป๋อง)
 
     
สาขาวิชา : เคมี
 
 
ตำแหน่งงาน : พนักงานในแผนกคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
 
ชื่อผลงาน/รายงาน : กรณีศึกษา : การย่อยสลายของพลาสติกโดยแสงอัลตราไวโอเลต
 
     
สาขาวิชา : การสื่อสารมวลชน
 
 
ตำแหน่งงาน : ผู้ประสานงานและครีเอทีฟ
 
 
ชื่อผลงาน/รายงาน : “ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประสานงานและครีเอทีฟที่ดี“
 
     
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 
ตำแหน่งงาน : พนักงานในส่วนงานบริหารงานทั่วไป
 
 
ชื่อผลงาน/รายงาน : “การจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
 
     
 
 
 
images__09
 
แนะนำสหกิจศึกษา
 
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 
ความสำคัญและประโยชน์
 
ผู้รับประโยชน์จากสหกิจศึกษา
 
ผลสัมฤทธิ์จากสหกิจศึกษา
 
การดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
ตัวอย่างผลงานนิสิต
menulink


 
banner