menu
banner
news
 

ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษา ผลประเมินของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า

      บัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานเร็วกว่าและมากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา

      ผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วม
            สหกิจศึกษา

      สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผู้ที่ผ่านสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ
            และมีวินัยสูงขึ้น
       

 
images__09
 
แนะนำสหกิจศึกษา
 
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 
ความสำคัญและประโยชน์
 
ผู้รับประโยชน์จากสหกิจศึกษา
 
ผลสัมฤทธิ์จากสหกิจศึกษา
 
การดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
ตัวอย่างผลงานนิสิต
menulink


 
banner